Sunday, April 29, 2012

8-க்கும் நோ சொன்ன ரிச்சா!!!

Sunday, April 29, 2012
தமிழில் சிறந்த கதையை எதிர்பார்த்திருப்பதாக, ரிச்சா கங்கோபாத்யாய் கூறினார். அவர் மேலும் கூறியதாவது: தமிழில், தனுஷுடன் 'மயக்கம் என்ன', சிம்புவுடன் 'ஒஸ்தி' படங்களில் நடித்தேன். இந்தப் படங்கள் என்னை தமிழ் ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்த்திருக்கின்றன. இந்தப் பட ஷூட்டிங்கின் போது சிம்புவும், தனுஷும் தமிழ் பேசுவதற்கு உதவி செய்தனர். இருவரும் பல்வேறு திறமைகளை கொண்ட நடிகர்கள். இருவருடனும் நடித்ததை பெருமையாக நினைக்கிறேன். இப்போது எனது தாய்மொழியான பெங்காலியில் 'பிக்ரம் சிங்கா' படத்தில் நடித்துள்ளேன். இது தமிழில் வெளியான 'சிறுத்தை' படத்தின் ரீமேக். பெங்காலிக்காக கதையில் மாற்றம் செய்துள்ளனர். தாய்மொழியில் நடிப்பது எப்போதும் சுகமானது. தெலுங்கில் பிரபாஸூடன் 'வாராதி' என்ற படத்தில் நடித்துவருகிறேன். தமிழில் அடுத்த படம் என்ன என்கிறார்கள். ஒவ்வொரு படத்திலும் வித்தியாசமான கேரக்டரில் நடித்துவருகிறேன். தமிழிலும் அப்படித்தான் எதிர்பார்க்கிறேன். நடித்த கேரக்டரிலேயே நடிக்க எனக்கு உடன்பாடில்லை. இதுவரை எட்டு கதைகள் கேட்டேன். எனக்கு திருப்தியாக இல்லாததால் நிராகரித்தேன்.

17 ஆண்டுகள்... பல சீரியல்கள்... ஒரு சேனல்! - அபிநயா கிரியேஷன்ஸ் ஜேகேயின் அனுபவங்கள்!!!

Sunday, April 29, 2012
சி‌ன்‌னத்‌தி‌ரை‌ உலகி‌ல்‌ பல வெ‌ற்‌றி‌த்‌ தொ‌டர்‌களை‌த்‌ தயா‌ரி‌த்‌து, தனக்‌கெ‌ன ஒரு தனி‌ முத்‌தி‌ரை‌யை‌ப்‌ பதி‌த்‌தி‌ருக்‌கும்‌ அபி‌நயா‌ கி‌ரி‌யே‌ஷன்‌ஸ்‌ நி‌றுவனத்‌துக்‌கு, இந்‌த ஆண்‌டு முக்‌கியமா‌ன ஆண்‌டு. பதி‌னா‌று ஆண்‌டுகளை‌க்‌ கடந்‌து பதி‌னே‌ழா‌வது ஆண்‌டி‌ல்‌ அடியெடுத்து வைக்கிறது இந்த நிறுவனம்.

அந்‌நி‌றுவன ஆக்‌கத்‌ தலை‌வர்‌‌ மற்‌றும்‌ கதை‌யா‌சி‌ரி‌யர்‌ ஜே‌.கே‌. தன் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்...

பதி‌னே‌ழா‌ம்‌ ஆண்‌டி‌ல்‌ அடி‌யெ‌டுத்‌து வை‌த்‌தி‌ருக்‌கி‌றீ‌ர்‌கள்‌? எப்‌படி‌ உணர்‌கி‌றீ‌ர்‌கள்‌‌?

நல்‌ல கதை‌ இருந்‌தா‌ல்‌ வெ‌ற்‌றி‌ பெ‌றுவோ‌ம்‌, அதே‌ போ‌ல‌ நண்‌பர்‌களா‌க இணை‌ந்‌து ஒரு பி‌ரா‌ஜக்‌ட்‌ செ‌ய்‌யு‌ம்‌ போ‌து. பலருடை‌ய ஒத்‌துழை‌ப்‌பு‌ம்‌ நமக்‌கு கி‌டை‌க்‌கி‌றது. எந்‌த ஒரு தொ‌ழி‌லி‌லும்‌ அதி‌கா‌ரம்‌ செ‌ய்‌ய கூடா‌து. நட்‌பு‌தா‌ன்‌ சா‌தி‌க்‌கும்‌ என்‌பதை‌ நா‌ன்‌ உணர்‌ந்‌தி‌ருக்‌கி‌றே‌ன்‌.

உங்‌கள்‌ அபி‌நயா‌ கி‌ரி‌யே‌ஷன்‌ஸ்‌ எத்‌தனை‌ தொ‌டர்‌கள்‌ தயா‌ரி‌த்‌தி‌ருக்‌கி‌றது‌?

1996 ஆம்‌ ஆண்‌டு மே‌ 7-ம்‌ தே‌தி‌ எங்‌களது முதல்‌ தயா‌ரி‌ப்‌பா‌க‌ கோ‌வை‌ அனுரா‌தா‌வி‌ன்‌ ‘கா‌ஸ்‌ட்‌லி‌ மா‌ப்‌பி‌ள்‌ளை’ என்‌கி‌ற முதல்‌ தொ‌டர்‌ ஒளி‌பரப்‌பா‌னது. அதி‌லி‌ருந்‌து தொ‌டர்‌ச்‌சி‌யா‌க ‘மா‌ண்‌பு‌மி‌கு மா‌மி‌யா‌ர்’, ‘மகா‌ரா‌ணி‌ செ‌ங்‌கமலம்‌’, ‘கி‌ரீ‌‌ன்‌ சி‌க்‌னல்’, ‘செ‌ல்‌லம்‌மா’, ‘மங்‌கள அட்‌சதை’, ‘கே‌ள்‌வி‌யி‌ன்‌ நா‌யகனே’, ‘என்‌ பெ‌யர்‌ ரங்‌க நா‌யகி’ என வா‌ரா‌ந்‌தி‌ர தொ‌டர்‌களா‌க எட்‌டு தயா‌ரி‌த்‌தோ‌ம்‌.

2002 மே‌ மா‌தம்‌ ‘மங்‌கல்‌யம்‌’ என்‌ற முதல்‌ மெ‌கா‌ தொ‌டரை‌‌ எடுத்‌தோ‌ம்‌. அது 330 எபி‌சோ‌ட்‌கள்‌ ஒளி‌பரப்‌பா‌னது, அதை‌யடுத்‌து ‘ஆடுகி‌றா‌ன்‌ கண்‌ணன்’, ‘தீ‌ர்‌க்‌க சுமங்‌கலி’, ‘செ‌ல்‌லமடி‌ நீ‌ எனக்‌கு’, ‘தி‌ருப்‌பா‌வை’, ‘அனுபல்‌லவி’, இப்‌போ‌து ஒளி‌பரப்‌பா‌கி‌ வரும்‌ ‘வெ‌ள்‌ளை‌தா‌மரை‌’ என தொ‌டர்‌கி‌றது.

எனக்‌கு ஒவ்‌வொ‌ரு தொ‌டரி‌லும்‌ ஒவ்‌வொ‌ரு அனுபவம்‌. கா‌ஸ்‌ட்‌லி‌ மா‌ப்‌பி‌ள்‌ளை‌ தொ‌டரை‌ப்‌ பொ‌ருத்‌தவரை‌ அது கா‌மெ‌டி‌ தொ‌டர்‌தா‌ன்‌. இருந்‌தா‌லும்‌ ஒவ்‌வொ‌ரு வரி‌யி‌லும்‌ ஒரு மெ‌ஸே‌ஜ்‌ இருக்‌கும்‌. இந்‌தி‌யா‌வி‌ல்‌ பீப்‌பில்‌ஸ்‌ மீ‌ட்‌டர்‌ என்‌று மக்‌கள்‌ ரசனை‌ அறி‌யு‌ம்‌ ஒன்‌று இருக்‌கி‌றது. அதன்‌ கணக்‌குப்‌ படி‌ இந்‌தி‌யா‌வி‌லே‌யே‌ அந்‌த சீ‌ரி‌யல்‌ கடை‌சி‌‌ வரை‌ நம்‌பர்‌ ஒன்‌ சீ‌ரி‌யலா‌கவே‌ இருந்‌தது.

ஒரு தொ‌டர்‌ வரதட்‌சனை‌ கொ‌டுமை‌யை‌ மை‌யப்‌படுத்‌தி‌யது, மற்‌றொ‌ன்‌று தீ‌ண்‌டா‌மை‌யை‌ப்‌ பற்‌றி‌, மா‌மி‌‌யா‌ர்‌ மருமகள்‌ சண்‌டை‌ ஏன்‌‌ உருவா‌கி‌றது என்‌பதை‌யு‌ம்‌, பு‌ரி‌தல்‌ இல்‌லா‌மை‌யே‌ இப்‌படி‌ப்‌பட்‌ட‌ கருத்‌து வே‌றுபா‌டுகள்‌ ஏற்‌படக்‌ கா‌ரணம்‌ என்‌பைதையு‌ம்‌ இன்‌னொ‌ரு தொ‌டர்‌ சொன்‌னது. குடும்‌ப உறவு‌களை‌ மதி‌க்‌க வே‌ண்‌டும்‌, வெ‌‌றுக்‌க கூடா‌து என்‌பது போ‌ன்‌ற உணர்வு‌களை‌ ஒரு தொ‌டர்‌ சொ‌ன்‌னது.

கணவன்‌‌ மனை‌வி‌க்‌குள்‌ள இருக்‌கும்‌ மெ‌ல்‌லி‌ய கா‌தலை‌ சொ‌ன்‌னது மகா‌ரா‌ணி‌ செ‌ங்‌கமலம்‌, ஒருவருக்‌கு ஒருவர்‌ உதவி‌யா‌க இருக்‌க வே‌ண்‌டும்‌ என்பதை‌‌ மை‌யப்‌படுத்திச்‌‌ சொன்‌னது கீ‌ரி‌ன்‌ சி‌க்‌னல்‌, கணவன்‌ மனை‌வி‌க்‌குள்‌ள ரகசி‌யங்‌கள்‌ கூடா‌து என்‌பதை‌ சொ‌ன்‌னது மங்‌கள அட்‌சதை. இப்‌படி‌ எங்‌களுடை‌ய ஒவ்‌வொ‌ரு தொ‌டரி‌லும்‌ ஒரு வி‌த்‌தி‌யா‌சமா‌ன நல்‌ல கதை‌‌ இருக்‌கும்‌, கண்‌டி‌ப்‌பா‌க மக்‌களுக்‌கு நல்‌ல மெ‌ஸெ‌ஜ்‌ இருக்‌கும்‌.

உங்‌கள்‌ தொ‌டர்‌களுக்‌கா‌ன கதையை‌ எங்‌கி‌ருந்‌து எடுக்‌கி‌றீர்‌கள்‌? நீண்ட நாட்கள் சொல்வது போரடிக்காதா?

மக்‌களி‌டம்‌ இருந்‌ததுதா‌ன்!‌ நா‌ன்‌ பா‌ர்‌க்‌கும் மனி‌தர்‌கள்தா‌ன்‌ என்‌ கதை‌களுக்‌கு வி‌தை‌கள்‌. சந்‌தி‌க்‌கும்‌ ஒவ்‌வொ‌ரு மனி‌தனை‌யு‌ம்‌ மனதி‌ல்‌ பதி‌வு‌ செ‌ய்‌து கொள்‌வே‌ன்‌. உங்‌களை‌ பா‌ர்‌க்‌கும்‌ போ‌து உங்‌களி‌டம்‌ உள்‌ள நல்‌ல வி‌ஷயங்‌களை‌க்‌ கி‌ரகி‌த்‌துக்‌ கொ‌ள்‌வே‌ன்‌. பு‌து வி‌‌ஷயங்‌களைப்‌‌ பா‌ர்‌க்‌கும்‌ போ‌தும்‌, கே‌ட்‌கும்‌ போ‌தும்‌ இப்‌படி‌ இருந்‌தா‌ல்‌ இது நல்‌லா‌ இருந்‌தி‌ருக்‌குமே‌ன்‌னு நி‌னை‌க்‌கி‌றோ‌மே‌ அந்‌த உணர்‌வி‌ன்‌ வெ‌ளி‌ப்‌பா‌டுதா‌ன்‌ என்‌ கதை‌கள்‌. நாங்கள் தொடர்களை நீண்ட நாட்களுக்கு இழுப்பதில்லை. சுவாரஸ்யம் குறையாமல் தருகிறோம்.

கி‌ட்‌டதட்‌ட 17 வருடங்‌களா‌க ஒரே‌ சே‌னலி‌ல்‌ உங்‌கள்‌ இடத்‌தை‌ தக்‌க வை‌த்‌துக்‌ கொ‌ண்‌டி‌ருக்‌கி‌றீ‌ர்‌கள்‌? எப்‌படி‌ சா‌த்‌தி‌யமாச்சு?

ஒரு வி‌ஷயத்‌தை‌ ஒழுங்‌கா‌கச்‌ செ‌ய்‌தா‌ல்‌ எங்‌கே‌யு‌மே‌ ஒழுங்‌கா‌ இருக்‌கலா‌ம்‌. சொ‌ல்‌ல வந்‌ததை‌ நே‌ர்‌த்‌தி‌யு‌டன்‌ சொ‌ன்‌னா‌ல்‌ எல்‌லா‌ம்‌ சா‌த்‌தி‌யமே‌. சன்‌ டி‌வி‌யை‌ப்‌ பொ‌ருத்‌தவரை‌ எல்‌லோ‌ருக்‌கும்‌ கருத்‌துச்‌ சுதந்‌தி‌ரம்‌ கொ‌டுத்‌தி‌ருக்‌கி‌றா‌ர்‌கள்‌. அதைச்‌‌ சரி‌யா‌க பயன்‌படுத்‌து‌றே‌ன்‌. ரசி‌கர்‌கள் மனநி‌லை‌ பு‌ரி‌ந்‌து அவர்‌களுக்‌கு இதுதா‌ன்‌ வே‌ணும்‌ என்‌று நா‌ன்‌ பி‌க்‌ஸ்‌ பண்‌ணி‌க்‌குவே‌ன்‌. அதனா‌ல டி‌ஆர்‌பி‌யி‌ல எந்‌த பா‌தி‌ப்‌பு‌ம்‌ ஏற்‌படா‌து. சே‌னலும் எங்களை உற்சாகப்படுத்தறாங்க.

உங்‌கள்‌ தொ‌டர்‌களி‌ன்‌ டை‌ட்‌டி‌ல்‌ சா‌ங்‌ ஒவ்‌வொ‌ன்‌றும்‌ நல்‌ல வரவே‌ற்‌பு‌ப்‌ பெ‌றுவதன்‌ கா‌ரணம்‌ என்‌ன?

அதற்‌குக்‌ கா‌ரணம்‌ ஒவ்‌வொ‌ரு பா‌டலி‌லும்‌ கி‌ளா‌சி‌க்‌கல்‌ டச்‌ இருக்‌கும்‌. அதனா‌லதா‌ன்‌ என்‌ பா‌டல்‌கள்‌ வெ‌ற்‌றி‌ பெ‌றுகி‌றது. அதுதா‌ன்‌ ஒவ்‌வொ‌ருவரை‌யு‌ம்‌ முணுமுணுக்‌கச்‌ செ‌ய்‌கி‌றது.

ஸ்‌டுடி‌யோ‌க்‌களுக்‌கு உள்ளே‌ இருந்‌த தொ‌‌டர்‌களை‌ அவு‌ட்‌டோ‌ருக்‌கு‌ கொ‌ண்‌டு போ‌னவர்‌ நீ‌ங்‌கள்‌. அந்‌த அனுபவம்‌ பற்‌றி‌?

ஐந்தா‌று தொ‌டர்‌களுக்‌குப்‌ பி‌றகுதா‌ன், நா‌ன்‌ அவு‌ட்‌டோ‌ர் போ‌னே‌ன்‌. என்‌னை‌ அறி‌யா‌மல்‌ எனக்‌கு அங்‌கு ஒரு செ‌ல்‌வா‌க்‌கு இருந்‌தது. அதற்‌குக்‌ கா‌ரணம்‌ சன்‌ டி‌வி‌. ஏனென்‌றா‌ல்‌ என்‌னுடை‌ய தொ‌டர்‌கள்‌ எல்‌லா‌ம்‌ ஆடி‌யன்‌ஸ்‌க்‌கு நல்‌லா‌ ரீ‌ச்‌ ஆ‌கி‌ அபி‌நயா‌ கி‌ரி‌யே‌ஷன்‌சை‌‌ தங்‌களுடை‌ய வீ‌ட்‌டுக்‌ கம்‌பெ‌னி‌‌ போ‌ல மக்‌கள்‌ பா‌வி‌க்‌க ஆரம்‌பி‌த்‌தா‌ர்‌கள். அதை‌ நா‌ன்‌ கண்‌ கூடா‌கப்‌ பா‌ர்‌த்‌தே‌ன்‌.

கொ‌டை‌க்‌கா‌னலி‌ல்‌ ஒரு முறை‌ சூ‌ட்‌டி‌ங்‌ போ‌னோ‌ம். சூ‌ட்‌டி‌ங்‌ எடுக்‌க அனுமதி‌யே‌ கி‌டை‌க்‌கல. ஒருத்‌தர்‌ என்‌ன தொ‌டர்‌ என்‌று கே‌ட்‌க, கம்‌பெனி‌‌ பே‌ரைச்‌‌ சொ‌ல்‌லி‌, தொ‌டரி‌ன்‌ பே‌ர்‌, தீ‌ர்‌க்‌க சுமங்‌கலி‌ என்‌று சொ‌ன்‌னதும்‌, உடனே‌, “தீ‌ர்‌க்‌க சுமங்‌கலி‌யா? சூ‌ப்‌பர்‌ கதை‌யா‌ச்‌சசே‌?. நீ‌ங்‌க தா‌ரா‌ளமா‌ சூ‌ட்‌டி‌ங்‌ எடுத்‌துக்‌கோ‌ங்‌க”ன்‌னு சொ‌ன்‌னாங்‌க. ரொ‌ம்‌ப குஷி‌யா‌கி‌டுச்‌சு. அதே‌போ‌ல ஆடுகி‌றா‌ன்‌ கண்‌ணன்‌ தொ‌டருக்‌கா‌க டெ‌ல்‌லி‌ போ‌ய்‌ ஸா‌‌ங்‌ சூ‌ட்‌ பண்‌ணி‌னோ‌ம்‌‌. ‌ அதன்‌ பி‌றகு கும்‌பகோ‌ணம்‌, தஞ்‌சா‌வூ‌ர்‌, தி‌ருவை‌யா‌று, தி‌ருவா‌ரூ‌ர்‌, மும்‌பை‌, ஊட்‌டி‌, கோத்‌தகி‌ரி‌, கொ‌டை‌க்‌கா‌னல்‌ என பல இடங்‌களி‌ல்‌ எடுத்‌தி‌ருக்‌கோ‌ம்‌. எல்‌லா‌ இடங்‌களி‌லும்‌ நல்‌ல மரி‌யா‌தை‌யு‌ம்‌ ஒத்‌துழை‌ப்பும்‌ கி‌டை‌த்‌தது. அதெ‌ல்‌லா‌ம்‌ மறக்‌க முடி‌யா‌த அனுபவங்‌கள்‌.

முன்‌பு‌ தொ‌லை‌க்‌கா‌ட்‌சி‌த்‌ தொ‌டர்‌கள்‌ எடுத்‌தற்‌கும்‌‌, இப்‌போ‌தை‌ய கா‌லகட்‌டத்‌தி‌ற்‌கும்‌ நி‌றை‌ய மா‌ற்‌றங்‌கள்‌ ஏற்‌பட்‌டி‌ருக்‌கி‌றது. எப்‌படி‌ உணர்‌கி‌றீ‌ர்‌கள்‌?

டெ‌‌க்‌னா‌லஜி‌ முன்னேற்றம்தான். அதா‌வது தி‌ரை‌ப்‌படங்‌கள்‌ மா‌தி‌ரி‌தா‌ன்‌. 1948-ல்‌ சி‌னி‌மா‌ வந்த‌தற்‌கும்‌ பி‌றகு 60-ல்‌ வந்ததற்கும் இருந்த மாற்றத்தைப் போலத்தான். அடுத்‌து 80-களி‌ல்‌ ஒரு மா‌ற்‌றம்‌, 90-ல்‌ ஒரு மா‌ற்‌றம்.‌ இப்‌போ‌து ஒரு மா‌ற்‌றம்‌. இப்‌படி‌ ரசி‌கர்‌களி‌ன்‌ ரசனை, கா‌லத்‌தி‌ற்‌கு ஏற்‌ப மா‌றிக்‌‌கி‌ட்‌டே‌ இருக்‌கி‌றது. அதற்‌கு ஏற்‌றா‌ற்‌ போ‌ல்‌ நா‌ங்‌களும்‌ மா‌ற்‌றி‌க்‌ கொ‌ள்‌கி‌றோ‌ம்‌. ஒரு நே‌ரத்‌தி‌ல்‌ சி‌னி‌மா‌கா‌ரர்‌கள்‌ டி‌வி‌யி‌னா‌லதா‌ன்‌ எங்‌களுக்‌கு நஷ்‌டம்‌னு சொ‌ன்‌னா‌ங்‌க, ஆனா‌ல்‌ இன்‌றை‌ய சூ‌ழ்‌நி‌லை‌யி‌ல்‌ டி‌வி‌யி‌னா‌லதா‌ன்‌ அவர்‌கள்‌ படமே‌ ஓடுதுன்‌னு சொ‌‌ல்‌றா‌ங்‌க. அதுதா‌ன்‌ சி‌ன்‌னத்‌தி‌ரை‌.

உங்‌கள்‌ தொ‌டர்‌களி‌ல்‌ பணி‌பு‌ரி‌ந்‌த பல டெ‌க்‌னீ‌ஷி‌யன்‌கள்‌ அடுத்‌த லெ‌வலுக்‌கு உயர்‌ந்‌து இருக்‌கி‌றா‌ர்‌கள்‌. அதை‌ எப்‌படி‌ பா‌ர்‌க்‌குறீ‌ங்‌க?

எல்‌லா‌ம்‌ அவு‌ங்‌க தி‌றமை‌தா‌ன்‌. சமுத்‌தி‌ரகனி அபி‌நயா‌ கி‌ரி‌யே‌ஷன்‌ஸி‌ல்‌ தொ‌டர்‌ இயக்‌கி‌னா‌ர்‌. பி‌றகு நா‌டோ‌டி‌கள்‌ படத்‌தை‌ இயக்‌கி‌ பே‌ரும்‌ பு‌கழும்‌ பெ‌ற்‌றா‌ர்‌. இப்‌பவு‌ம்‌ அடுத்‌தடுத்‌த படங்‌களி‌ல்‌ பிஸியா இருக்‌கி‌றா‌ர்‌. மா‌ங்‌கல்‌யம், ஆடுகி‌றா‌ன்‌ கண்‌ணன்‌‌ தொ‌டர்‌களை‌ இயக்‌கி‌ய பத்‌ரி‌, வீ‌ரா‌ப்‌பு‌, தம்‌பி‌க்‌கு இந்‌த ஊரு போ‌ன்‌ற படங்‌களை‌‌ இயக்‌கி‌னா‌ர்‌. தொ‌டர்‌ந்‌து பட இயக்‌குநரா‌கவு‌ம்‌ வசனகர்‌த்‌தா‌கவு‌ம்‌ இயங்‌கி‌கி‌ட்‌டு இருக்‌கா‌ர்‌. வசனகர்‌த்‌தா‌ பா‌லு இப்‌போ‌ படத்‌துக்‌கு வசனம்‌ எழுதுறா‌ரு. ஒளி‌ப்‌பதி‌வா‌ளர்‌ சி‌த்‌தி‌ரை‌செ‌ல்‌வன்‌ இப்‌போ‌து சினி‌மாவு‌க்‌கு ஒளி‌ப்‌பதி‌வு‌ செ‌ய்கி‌றா‌ர்‌. ஆக்‌ரா‌ என்‌கி‌ற ஒரு படத்‌தையு‌ம்‌‌ இயக்‌கி‌னா‌ர்‌. இப்‌போ‌து தயா‌ரி‌ப்‌பி‌ல்‌ இறங்‌கி‌ இரண்‌டு படம்‌ தயா‌ரித்‌துள்‌ளா‌ர்‌. தீ‌ர்‌க்‌க சுமங்‌கலி‌ தொ‌டரை‌ இயக்‌கி‌ய ப்‌ரி‌யன்‌, ஐவர்‌ என்‌கி‌ற படத்‌தை‌ இயக்‌கி‌னா‌ர்‌. அதே‌ போ‌ல‌ மதி‌ல்‌ மே‌ல்‌ பூ‌னை‌ என்‌ற படத்‌தை‌ இயக்‌கி‌ இருக்‌கும்‌ ஆனந்‌த், எங்‌களி‌டமி‌ருந்‌து போ‌னவர்‌தா‌ன்‌.

எனது தொ‌டர்‌களுக்‌கு இசை‌யமை‌த்‌த சத்‌யா‌, எங்‌கே‌யு‌ம்‌ எப்‌போ‌தும்‌ படத்‌தி‌ன்‌ மூ‌லம்‌ தி‌ரை‌ இசை‌யமை‌ப்‌பா‌ளரா‌க அறி‌முகமா‌னா‌ர்‌. என்‌னுடை‌ய மக்‌கள்‌ தொ‌டர்‌பா‌ளர்‌ பா‌லன்‌, ஒத்‌தவீ‌டு என்‌கி‌ற படத்‌தை‌ இயக்‌கி‌யுள்‌ளா‌ர்‌. இப்‌படி‌ இங்‌கி‌ருந்‌து போ‌னவர்‌கள்‌ எல்‌லா‌மே‌ பெ‌ரி‌ய தி‌ரை‌யி‌ல்‌ நல்‌ல இடத்‌தி‌ல்‌தா‌ன்‌ இருக்கி‌றா‌ர்கள்‌. என்‌னை‌ப்‌ பொ‌றுத்‌தவரை‌ கடவு‌ளை‌ குறை‌ சொ‌ல்‌லக்‌கூடா‌து, அதி‌ர்‌ஷடத்‌தை‌ குறை‌ சொ‌ல்‌லக்‌கூடா‌து. உழை‌ப்‌பை‌ மட்‌டுமே‌ நம்‌ப வே‌ண்‌டும்‌.

இத்‌தனை‌ இயக்‌குனர்‌களை‌ உருவா‌க்‌கி‌ய நீ‌ங்‌கள்‌ ஏன்‌ பெ‌ரி‌ய தி‌ரை‌க்‌குப்‌ போ‌கவி‌ல்‌லை‌?

எதை‌ச்‌ செ‌ய்‌தா‌லும்‌ அதை‌ தி‌ருந்‌தச்‌ செ‌ய்‌ய வே‌ண்‌டும்‌ என்‌று நா‌ன்‌ நி‌னை‌ப்‌பே‌ன்‌. எல்‌லா‌வற்‌றி‌லும்‌ கால் வை‌ப்‌பது எனக்‌கு பி‌டி‌க்‌கா‌து. அதுதா‌ன்‌ கார‌ணம்‌. கி‌டை‌த்‌த இடத்‌தி‌ல்‌ சி‌றப்‌பா‌க செ‌ய்‌வதை‌க்‌ கற்‌றுக்‌கொ‌ண்‌டவன்‌.

எங்‌களுடை‌ய நி‌றுவனத்‌தி‌ல்‌ ஆரம்‌ப கா‌லம்‌ முதல்‌ இப்‌போ‌தும்‌ பல டெ‌ன்‌னீ‌சி‌யன்‌கள்‌ பணி‌பு‌ரி‌கி‌றா‌ர்‌கள்‌. அவர்‌களுக்கு வே‌று இடம்‌ என எதுவு‌ம்‌ கி‌டை‌யா‌து. கலை‌ இயக்‌குநர்‌ அசோ‌கன்‌, கா‌ஸ்‌டி‌யூ‌மர்‌ பழனி‌வே‌லன்‌, லை‌ட்‌ பா‌ய்‌ஸ்‌, எடி‌ட்‌டர்‌ என என்‌னை‌ நம்‌பி‌ பல பே‌ர்‌ இங்‌கு பல வருடங்‌களா‌க பர்‌மனன்‌ட்‌டா‌க என்‌ கூடவே‌ இருக்‌கி‌றா‌ர்‌கள்‌. அவர்‌களோ‌டு கலந்‌தா‌லோ‌சி‌த்‌துதா‌ன்‌ வே‌லை‌களை‌ச்‌ செ‌ய்‌கி‌றே‌ன்‌.

எங்‌கள்‌ நி‌றுவனத்‌தி‌ன்‌ முதல்‌ ஹீ‌ரோ‌ வே‌ணு அரவி‌ந்‌த, அதே‌ போ‌ல அபி‌ஷே‌க்‌ இருவரும்‌‌ ஆரம்‌ப கா‌லம்‌ முதல்‌ எங்‌கள்‌ நண்‌பர்‌கள்‌. இவர்‌கள்‌ இயக்‌குநரா‌கவு‌ம்‌ தங்‌களை‌ வெ‌ளி‌ப்‌படுத்‌தி‌க்‌ கொ‌ண்‌டவர்‌கள்‌. ஸ்ரீம‌ன்‌, கா‌யத்‌தி‌ரி‌ ப்‌ரி‌யா‌, யு‌வஸ்ரீ என பலர்‌‌ எங்‌கள்‌ அபி‌நயா‌வி‌ல்‌‌ இருந்‌து வந்‌தவர்‌கள்‌தா‌ன்‌.

இப்‌போ‌து ஒளி‌பரப்‌பா‌கி‌ வரும்‌ வெ‌ள்‌ளை‌த்‌தா‌மரை‌ தொ‌டர்‌ பற்‌றி‌?

வெ‌ள்‌ளை‌த்‌தா‌மரை‌ மி‌க நன்‌றா‌க போ‌ய்க்‌‌ கொ‌ண்‌டி‌ருக்‌கி‌றது. ஒரு சஸ்‌பெ‌ன்‌ஸை‌ வை‌த்‌தா‌ல்‌ அதற்‌கு உடனே‌ வி‌டை‌ கொ‌டுத்‌துவி‌டுவோ‌ம்‌. அதனா‌ல ரசி‌கர்‌களை‌ நன்‌கு கவர்‌ந்‌து வருகி‌றது. ஒவ்‌வொ‌ரு எபி‌சோ‌டு‌ம்‌ பொழுதுபோக்காகவும் இருக்‌கணும்‌, அதே‌ சமயத்‌தி‌ல்‌ நல்‌ல மெ‌ஸே‌ஜு‌ம்‌ கொ‌டுக்‌கணும்‌, அதை‌வி‌ட்‌டுவி‌ட்‌டு குடம்‌ குடமா‌ய்‌ அழுகை‌யை‌க்‌ கொ‌டுக்‌க எனக்‌கு வி‌ருப்‌பமி‌ல்‌லை‌.

இந்‌த பதி‌னே‌ழு வருட அனுபவங்களை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

இன்‌னும்‌ எதை‌யு‌ம்‌ சரி‌யா‌ செ‌ய்‌யலை‌யேனுதா‌ன்‌‌ தோ‌ணுது. இன்‌னும்‌ நல்‌லா‌ செ‌ய்‌யணும்‌னு உத்‌வே‌கத்‌தை‌ கொ‌டுக்‌குது. மக்‌களுக்‌கு ரீ‌ச்‌சா‌கி‌ற நே‌ரத்‌துக்‌கு கொ‌ண்‌டு போ‌கணும்‌. இப்‌போ‌ இருக்‌கி‌ற மி‌ன்‌வெ‌ட்‌டு சரி‌யா‌கணும்‌. எங்‌களுடை‌ய தி‌றமை‌ குடத்‌தி‌ல்‌ இட்‌ட வி‌ளக்‌கு போ‌லதா‌ன்‌ இன்‌னும்‌ இருக்‌கி‌றது. வெ‌ள்‌ளைத்‌தா‌மரை‌ போ‌ன்‌ற கதை‌கள்‌ கண்‌டி‌ப்‌பா‌ மக்‌களுக்‌கு போ‌ய்ச்‌‌ சே‌ரணும்‌. மி‌ன்‌ வெ‌ட்‌டு கா‌ரணமா‌ அது மக்‌களை‌ போ‌ய்‌ சரி‌யா‌ சே‌ரலங்‌கி‌ற வருத்‌தம்‌ இருக்‌கு. டிவி சீரியலுக்கு மெயின் வில்லனே மின்வெட்டுதான் இப்போ. அது எல்‌லா‌ம்‌ மா‌றணும்‌ அப்‌போ‌தா‌ன்‌ எங்‌களுக்‌கு நி‌ஜமா‌ன வெ‌ற்‌றி‌. அதே‌ போ‌ல அடுத்‌தவு‌ங்‌க இடத்‌தை‌ பி‌டி‌க்‌கணும்‌ என்‌கி‌ற என்‌னமெ‌ல்‌லா‌ம்‌ எனக்‌குள்‌ வந்‌தது கி‌டை‌யா‌து. எல்‌லா‌மே‌ நம்‌ம படை‌ப்‌பு‌தா‌ன்‌ மா‌ற்‌றங்‌களை‌ உருவா‌க்‌கனும்‌ என நி‌னை‌ப்‌பே‌ன்‌….!"

சோனாக்ஷியைப் பிடித்தார் பிரபுதேவா!!!

Sunday, April 29, 2012
பிரபு தேவாவின் காதல் கதைகள் கிட்டத்தட்ட சிந்துபாத் கதை மாதிரி 'முற்றும்' விழாமல் தொடர்ந்து கொண்டே உள்ளன.

நயன்தாராவும் அவரும் பிரிந்த பிறகு, இந்த நடிகையுடன் காதல், அந்த நடிகையுடன் நெருக்கம் என செய்திகள் வருகின்றன.

ஹன்ஸிகாவைத்தான் பிரபு தேவா காதலிப்பதாக கிசுகிசு பரவியது. அதனை மறுத்த ஹன்ஸிகா, கரகாட்டாக்காரன் கோவை சரளா பாணியில், பிரபு தேவா என் அண்ணன் மாதிரி என்று ஒரு போடு போட்டார்.

அடுத்து சமீபத்தில் பிரபு தேவாவுடன் நள்ளிரவுப் பார்ட்டியில் பங்கேற்று நெருக்கமாக நடனம் ஆடி பத்திரிகைப் பக்கங்களைச் சூடேற்றியிருந்தார் த்ரிஷா.

அந்த சூடு குறையும் முன் இப்போது பிரபு தேவாவுடன் கிசுகிசுக்கப்படுபவர் மும்பை அழகுப் புயல் சோனாக்ஷி சின்ஹா. பிரபல நடிகர் சத்ருகன் சின்ஹா மகள் இவர்.

பிரபு தேவா இயக்கியுள்ள ரவுடி ரதோர் படத்தில் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

பிரபுதேவாவும், நயன்தாராவும் காதலை முறித்துக் கொண்டு பிரிந்துள்ளனர். நயன்தாரா மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு படங்களுக்கு ஒப்பந்தமாகி ஐதராபாத்துக்கும் கோடம்பாக்கத்துக்குமாய் போய் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்.

பெங்களூர் ஸ்டேடியத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்க்ஸ் - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிகள் மோதிய கிரிக்கெட் போட்டியை காண பிரபுதேவாவும் சோனாக்ஷியும் ஜோடியாக வந்தனர்.

இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. எல்லோரது கண்களும் அவர்களையே மொய்த்தன. எதிர்பாராதவிதமாக மழை பெய்து போட்டியை நடக்க விடாமல் செய்தது. இதனால் இருவரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர். மும்பை திரையுலகில் இவர்களின் நெருக்கம் பற்றி கிசுகிசு பரவியுள்ளது.

மும்பை நட்சத்திர ஓட்டல்களில் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட விருந்து நிகழ்ச்சிகளிலும் பிரபுதேவா - சோனாக்ஷி ஜோடியாகப் பங்கேற்று, மீடியாவுக்கு ஏக சென்சேஷனல் செய்திகளைத் தந்து வருகிறார்கள்.

இது எங்கே போய் முடியப் போகிறதோ...

நிராகரிக்கப்பட்ட ரஜினியின் கோரிக்கை! ஏமாற்றத்தில் ரஜினி!!!

Sunday, April 29, 2012
கோச்சடையான் படத்தின் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு கேரளாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ரஜினி படப்பிடிப்பில் சுறுசுறுப்பாக இருந்தாலும், உள்ளுக்குள் சில கவலைகள் இருக்கின்றதாம். அந்த கவலைகள் தன் மகள் சௌந்தர்யா பற்றியது தான்.

இதற்கு முன் சௌந்தர்யா சுல்தான், கோவா ஆகிய படங்களுக்கு பைனான்ஸ் வாங்கிய போது ஏற்பட்ட பணப்பிரச்சினையை ரஜினி தலையிட்டு தீர்த்து வைத்தார். இப்போது மறுபடியும் ரஜினி நடிக்கும் கோச்சடையான் படத்தை எராஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து சௌந்தர்யா தயாரிக்கிறார்.

ஒருவேளை படத்தினால் நஷ்டமடைந்தால் தானே இழப்பீடு தரப்போகிறார்கள், அப்போது கூட எவ்வளவு நஷ்டம் வந்துவிடப் போகிறது என்று கேட்டால், சங்கதி அதுவல்ல என்கிறது சினிமா வட்டாரம். கோவா படத்திற்காக ரஜினி இழப்பீடு கொடுத்ததால் தான் ரஜினியின் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா இயக்கிய 3 படத்தினால் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ரஜினி ஈடு செய்வார் என்ற பேச்சு எழுந்தது.

இப்போது மீண்டும் சௌந்தர்யாவிற்காக பணம் கொடுத்தால் பழையபடி பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்பதால், கோச்சடையான் ஷூட்டிங்கிற்காக கேரளா செல்வதற்கு முன் ஏ.வி.எம் ஸ்டூடியோவிற்கு ஒரு விசிட் அடித்தார் ரஜினி.

ரஜினி எப்போது நினைத்தாலும் ஏ.வி.எம் சரவணனை பார்க்கலாம். ரஜினிக்காக ஏ.வி.எம்மின் கதவுகள் எப்போதும் திறந்தே இருக்கும். ஏ.வி.எம் சரவணனை ஏ.வி.எம் ஸ்டூடியோவில் சந்தித்த ரஜினி கோச்சடையான் படத்தை தயாரிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லியிருக்கிறார்.

சிறிது நேரம் யோசித்த சரவணன் ரஜினியிடம் “ தமிழ் சினிமா முன்பு போல் இல்லை ரஜினி. சூழ்நிலை நன்றாக இல்லை. படம் தயாரிக்கும் நிலையில் நானும் இல்லை. உனக்கு உதவ முடியாத நிலையில் நான் இருக்கிறேன் மன்னித்துக் கொள்” என்று கூறினாராம்.

அதன் பிறகு ரஜினி அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றுவிட்டிருக்கிறார். ரஜினி இந்த சூழ்நிலையை எப்படி சமாளிப்பது என்ற பதட்டத்தில் இருப்பதாகவும் கூறுகிறார்கள்.

விஜய் ஏற்படுத்திய நஷ்டம்! கை கொடுப்பாரா அஜித்!!!

Sunday, April 29, 2012
அஜித் நடித்துள்ள பில்லா 2 படத்தின் இசை அஜித்தின் பிறந்தநாளான மே-1ம் தேதி வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் படம் எப்போது ரிலீஸ் எப்போது என்பது பற்றிய தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

பில்லா 2 படத்தை தமிழகம் முழுவதும் வெளியிடும் உரிமையை 28 கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஆஸ்கார் ஃபிலிம்ஸ் ரவிச்சந்திரன் வாங்கியுள்ளார். கடைசியாக ரவிச்சந்திரன் விஜய் நடித்த வேலாயுதம் படத்தை தயாரித்து நஷ்டம் அடைந்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து இப்போது இவ்வளவு பெரிய தொகை கொடுத்து பில்லா 2 படத்தின் விநியோக உரிமையை வாங்கியிருப்பதால், விஜய்யின் ‘காவலன்’ விநியோக உரிமையை வாங்கியது... விஜய்யை வைத்து ‘வேலாயுதம்’ படம் எடுத்தது... என நஷ்டம் மேல் நஷ்பட்டிருக்கும் ரவியின் தலையை ‘தல’ காப்பாத்துமா?